Projekt arhitekturnega biroja Arhiteka

Viseča brv za pešce in kolesarje

Irča vas, Novo mesto

2017

Koncept oblikovanja brvi v Irči vasi in pripadajoče zunanje ureditve temelji na prepoznavanju obstoječih kvalitet prostora, njihovi ohranitvi in nadgraditvi. Nova premostitev bregov želi prebivalcem in obiskovalcem omogočiti, da bodo kljub novim posegom lahko še vedno uživali kakovostno naravno okolje obrečnega prostora.

Konstrukcija, ki ustreza vsem postavljenim zahtevam je t.i. “stress-ribbon” ali konstrukcija “nateznega traku”, ki predstavlja sodobno analogijo visečega mostu. Velik poves traku bi pri tolikšnem razponu rezultiral v prevelikem naklonu pohodne površine proti krajnim podporam. Najracionalnejši način zmanjševanja povesov pri konstrukcijsken principu nateznega traku je zmanjševanje razpona z uvedbo vmesne podpore. Izhajajoč iz osnovnega koncepta oblikovanja konstrukcije z gradacijo intenzivnosti grajenega v smeri od naravnega levega brega proti urbanemu desnemu bregu, je podpora postavljena na prvi tretjini dolžine. Oblikovana je iz dveh koničnih armiranobetonskih profilov, na vrhu povezanih s sedlasto gredo. Ta omogoča mehak prevoj nosilnih in nateznih jeklenih vrvi.

Koncept oblikovanja na osnovi gradacije grajenega se odraža tudi v krajinski ureditvi. Edini poseg na levem bregu, razen temeljenja brvi, je utrjena peščena gozdna pot. Desni breg v zgornjem nivoju definirata že zgrajeno črpališče in nameravana gradnja trgovskega centra s parkiriščem. V prostoru oba predstavljata zaporo oz. zaslombo prostora proti zgornjemu platoju. Dostop do brvi je oblikovan kot razširjena ploščad s klopmi, zasaditvijo in senčno lopo. Servisni dostop do črpališča v nadaljevanju oblikuje peščeno ploščad s klopmi, igriščem za otroke iz naravnih materialov ter drevored iz različnih drevesnih vrst. Z vodne strani črpališče zastira predvidena zazelenitev.

arhitektura

Haris Brčkalija, Matija Goljar, Gregor Gašperšič, Miha Gašperin, Jože Jaki, Neža Jaki, Darko Plevnik, Natalija Zanoški


naročnik

Mestna občina Novo mesto


vrsta projekta

javni natečaj, 2017


dolžina/širina

125m/3,75m